Dette er en utredning om samling av dagens to fylker i Trøndelag til ett nytt Trøndelagsfylke. Utredningen er gjennomført på oppdrag fra fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag. Den omtales i utredningen som Trøndelagsutredningen.

Bakgrunnen for utredningen er et likelydende vedtak i de to fylkestingene i oktober 2014. I følge vedtakene er utredningen del av en prosess hvor målet er å skape ”… en region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft”. Videre fastsetter vedtaket mandat for utredningen, og angir en rekke tema som skal utredes. Utredningen skal gi de to fylkestingene grunnlag for den videre prosessen fram mot en konkret beslutning i spørsmålet om samling.

Utredningen er gjennomført av de to fylkeskommunene selv, med noe innleid hjelp. Ikke minst har et antall arbeidsgrupper fra de forskjellige virksomhetsområdene, og med deltakere fra begge fylkeskommunene, bidratt med grundige rapporter. Underveis har det også vært kontakt og utveksling av informasjon med en rekke eksterne instanser, bl.a. viktige og avklarende møter med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Arbeidet har vært ledet av en overordnet Styringsgruppe, mens selve utredningsarbeidet er ivaretatt av en administrativ Prosjektgruppe. Begge gruppene retter stor takk til alle ansatte og tillitsvalgte som har bidratt så konstruktivt i prosessen.
Steinkjer/Trondheim 01.11.2015
Anne Marit Mevassvik
Leder i Styringsgruppa