1. Hofstad og Hansen: Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. NIBR-rapport 2015:17, side 10.
 2. Dette er summen av de to fylkenes mandater i dag, og trenger ikke bli det samme for et sammenslått fylke
 3. St.prp. nr. 68 (2008–2009)
 4. Nærmere om arbeidet med regionreform på 1990- og 2000-tallet, se avsnitt 2.2 i Amdam, Halvorsen og Bakke:
  Alternativer for folkevalgt nivå. Rapport 58 fra Møreforskning (2014).
 5. Amdam, Halvorsen og Bakke: Alternativer for folkevalgt nivå. Rapport 58 fra Møreforskning (2014).
 6. Ekspertutvalgets sluttrapport: Kriterier for god kommunestruktur, desember 201
 7. Amdam, Halvorsen og Bakke: Alternativer for folkevalgt nivå. Rapport 58 fra Møreforskning (2014), s 77.
 8. B A Brandtzæg: Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? TF-notat 35/2014 side 9.
 9. ”Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemninger.”
 10. NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte
 11. Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) Om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)
 12. B A Brandtzæg: Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? TF-notat 35/2014 side 11 og 16
 13. Västra Götaland har 5 valgkretser (hvorav Göteborg er den ene) både for Riksdagsvalg og valg til regionfullmäktige
  (fylkestinget), mens Skåne har 4 valgkretser for Riksdagsvalget og 6 for valg til regionfullmäktige.
 14. Kommunal- og forvaltningskomitéen pekte på denne muligheten i sin merknad om konsekvenser for valgdistrikt-
  ene i Innst. 333 S (2014–2015) angående Oppgavemeldingen: ”Endringer i regionale strukturer vil kunne medføre behov
  for vurderinger av valgkretser til stortingsvalg. Det vil også kunne bli behov for å se på fordelingen av mandater
  mellom valgkretser og andre forhold knyttet til valgordningen. (…) Endring av antall fylker eller fylkesgrenser har
  betydning for valgordningen. Utredning av behov og eventuell tilpasning av valgordningen i tråd med reformarbeidet
  er noe det må være stor oppmerksomhet på.”
 15. Saxi, Hans P: Fra konsensus til majoritetsstyre? Fylkesparlamentarisme i Nordland i komparativt perspektiv, UiT 2007.
 16. Plan- og bygningslovens § 3-4: ”Regional planlegging har til formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helse-
  messige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Regional planmyndighet har ansvaret for og
  ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og regional planbestemmelse etter reglene i
  kapittel 7 og 8. (…) Fylkestinget er regional planmyndighet.”
 17. Statistikk som viser dette, samt mange andre interessante faktaopplysninger om Trøndelag, er å finne i Fakta om
  Trøndelag – Statistikk som grunnlag for regional planstrategi (2015), utarbeidet av NTFK og STFK. De to figurene om
  befolkningsendring, samt den nedenfor om sysselsetting, er hentet derfra.
 18. J O Vanebo og E Bergh: Trøndelag som strategisk enhet? HiNT-utredning 154 (2013)
 19. Jfr. Menon-rapport 3:2015 Samspillet mellom by og omland som kilde til økonomiske vekst.
 20. Saxi & al: Parlamentarisme i norske byer og fylkeskommuner i et sammenlignende perspektiv. UiN-rapport 4/2014, s. 130
 21. Västra Götaland har vel 1,6 mill innbyggere og et areal på ca 24.000 km2. Det er 49 kommuner i länet, med Göteborg
  som den største, med ca 545.000 innbyggere. Vänersborg, hvor mesteparten av den fylkeskommunale administra-
  sjonen holder til, har, som niende største kommune, ca 38.000 innbyggere.
 22. Sand, Lerfald, Nossum, Stene og Solbakk: Steinkjer som administrasjonssenter. Samfunnseffekter av endringer i
  fylkeskommune og regional statsforvaltning. (TFoU-rapport 2015: 13)
 23. Her bruker vi Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving i beregningene, med hovedalternativet MMMM. Det angir middels verdier for fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring.
 24. I følge PBL §3-1 skal planlegging bl.a. ” … sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses.”