54 prosent av de spurte er positive til en fylkessammenslåing ifølge innbyggerhøringen som ble offentliggjort for begge fylkestingene 2.mars.


Nora Clausen, Opinion, presenterer innbyggerunderundersøkelsen for fylkestingspolitikerne i Trøndelag.

I alt er 2605 innbyggere i Trøndelagsfylkene spurt om en rekke spørsmål knyttet til en eventuell sammenslåing av fylkene. 54 prosent er positive til et samlet Trøndelag, og høyest er andelen i Sør-Trøndelag med 58 prosent. I Nord-Trøndelag svarer 43 prosent at de er positive, mens 37 prosent er imot.

Innbyggerhøringen er gjennomført av Opinion i perioden 18. til 28. januar 2016. Det er stilt i alt 11 spørsmål knyttet til syn på planer og konsekvenser ved en fylkessammenslåing.


Knut Aspås, fylkesdirektør for økonomi og interne støttetjenester og stabssjef Ole Tronstad (NTFK) orienterer fylkestingspolitikerne i Trøndelag om innkomne høringssvar.