Intensjonsplan for samling av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune

Innledning
Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag tar sikte på å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fra 1.1.2018. Ved en sammenslåing erstattes dagens to fylkeskommuner av en ny region som dekker hele Trøndelag. Det er de to fylkestingene som vedtar om fylkene skal søke Stortinget om å bli slått sammen. Utredningen om sammenslåing, samt denne intensjonsplanen, sendes på offentlig høring. I forkant av beslutningen vil det også bli gjennomført en innbyggerhøring i form av en opinionsundersøkelse i de to fylkene.

Mål for sammenslåing av de to fylkene
Hovedmål:

 • En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft.
 • Etablere et nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og innsats kan organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme Trøndelags samfunns- og nærings-messige utvikling.
 • Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver.
 • Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig andel av statlige ressurser, etableringer, prosjekter osv
 • Sikre og videreutvikle kvalitet i regionens tjenester til innbyggerne.

Delmål:

 • Utvikle regionen som demokratisk og involverende arena.
 • Styrke regionens rolle som samfunnsutvikler.
 • Utvikle regionen som effektiv myndighet og lovforvalter.
 • Umiddelbart søke om nye oppgaver til regionen etter forsøksloven.
 • Tilpasse regionens tjenester til beste for Trøndelag og den enkelte.
 • Bidra til en balansert bosettings- og næringsstruktur.
 • Fremme en helhetlig utvikling av Trøndelags kulturliv og –institusjoner.
 • Bidra til en positiv utvikling for det samiske språkområdet og samisk kultur.

Regionens navn og merke
Fylkestingene går inn for at den nye regionens navn blir Trøndelag, at den folkevalgte enhe-ten benevnes Trøndelagsregionen, og at den tar Olavskorset (Nord-Trøndelags fylkesmerke) som merke.

Antall representanter i regiontinget
Fylkestingene går inn for at antall representanter i regiontinget blir 59. 4. november 2015

Valgkretser
Fylkestingene går inn for at den nye regionen skal utgjøre én valgkrets til Stortings- og regiontingsvalg.

Politisk styringsform
Fylkestingene går inn for at den nye regionen benytter formannskapsmodellen som styringsform.

Regiontingets samlinger og regionutvalgets møter
Fylkestingene går inn for at fire av de årlige regiontingene avholdes i henholdsvis Trondheim og Steinkjer med to hver, og at øvrige ting avholdes på ambulerende steder i Trøndelag.

Regionutvalgets møter ambulerer likt mellom Steinkjer og Trondheim.

Regionens administrasjonssenter og politiske ledelse
Fylkestingene går inn for at den nye regionens administrasjonssenter med rådmannsfunk-sjon legges til Steinkjer.

Ordførerfunksjonen legges til Trondheim.

Hensiktsmessig organisering tilsier at den nye regionen skal ha to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Steinkjers andel av de administrative stillingene skal minimum være på dagens nivå.

Samisk språkområde
Fylkestingene går inn for at den nye regionen skal være del av forvaltningsområdet for sa-misk språk, dvs at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til regionen.

Ansatte
Et viktig mål med sammenslåingen er å skape bedre forutsetninger for en kompetent og ef-fektiv administrasjon og tjenesteproduksjon, med attraktive og utviklende arbeidsplasser.

Ingen som er ansatt i de to fylkeskommunene på sammenslåingstidspunktet skal kunne sies opp som følge av sammenslåingen. Endringer i stilling og arbeidsoppgaver må imidlertid påregnes. Medarbeidere som eventuelt måtte bli overtallige som følge av dublering eller behov for ny organisering osv, vil bli tilbudt annen passende stilling etter forutgående samtaler/drøftinger i samsvar med avtaleverket. Vernet mot oppsigelse av medarbeidere som eventuelt blir overtallige som følge av sammenslåingen, skal vare i 3 år fra sammenslåingsdato.

Hvis lokalisering av administrative funksjoner medfører endret arbeidssted for nåværende ansatte, skal det legges til rette for fleksible overgangsordninger slik at den ansatte gis mu-lighet til fortsatt jobb i den nye regionen. Perioden for slike overgangsordninger skal ha 3 års varighet fra sammenslåingsdato. Generelle og spesielle overgangsordninger av denne typen fastsettes etter drøftinger med de som berøres og med tillitsvalgte.

Bruk av disponibel formue fra de to fylkeskommunene
Disponibel formue fra de to fylkeskommunene skal disponeres av det nye regiontinget til beste for innbyggere, samfunn og næringsliv i det nye fylket.

Unntatt fra dette er økonomisk virkning av eventuelle overgangsordninger knyttet til Nord-Trøndelags eierskap i NTE. Slike midler forbeholdes aktivitet i dagens Nord-Trøndelag.

Sammensetning av Fellesnemnda
Det oppnevnes en fellesnemnd bestående av nåværende fylkesting.

Nemnda skal være sammensatt av de 43 medlemmene i fylkestinget i Sør-Trøndelag og de 35 medlemmene i fylkestinget i Nord-Trøndelag (de av fylkesrådets medlemmer i NTFK som er innvalgt i fylkestinget er i denne sammenheng fylkestingsrepresentanter). Nemndas funk-sjoner skal baseres på Kommunelovens bestemmelser for fylkesting så langt de er dekkende, med formannskapsmodellen som ramme.

Det skal oppnevnes et arbeidsutvalg med totalt 11 medlemmer, med leder fra NT.

Nemnda gis fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell art. Videre gis nemnda fullmakt til å tilsette administrasjonssjef og revisor i den nye regionen.

Valg av nytt regionting
Fylkestingene går inn for at medlemmene i det nye regiontinget, etter sammenslåingen og fram til ordinært valg i 2019, består av medlemmene i dagens fylkesting i Nord- og Sør-Trøndelag.

Andre forhold
Fylkestingene er enige om å arbeide for at fylkesmannsembetet i en sammenslått region skal ha hovedsete i Steinkjer.