10. Andre forhold

10.1 Samiske forhold

Kap10_b

Grunnloven § 110 ble i 1988 endret slik at samene, som landets urbefolkning, skulle oppnå samme rettigheter som landets befolkning for øvrig.

I 1989 kom Lov om Sametinget og andre samiske forhold (sameloven). Formålet var å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppen i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Noe av dette er fulgt opp med bestemte rettigheter for den samiske befolkningen, bl.a. rett til opplæring i samisk. På andre områder følges det opp gjennom frivillige ordninger, dels basert på samarbeidsavtaler.

10.1.1 Samarbeidsavtale mellom Trøndelag og Sametinget

Den sørsamiske kulturen har lange tradisjoner i Trøndelag. I regionen ligger det sentrale reinbeiteområder og sentrale knutepunkt for sørsamisk kultur og språk, bl.a. på Røros og i Snåsa.

Arbeidet med samiske spørsmål både i NTFK og STFK styres av Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og fylkeskommunene i det sørsamiske området. Dette er et frivillig samarbeid med målsetting å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Samarbeidsavtalen gjelder for perioden 2010-13, men inntil revidert utgave er på plass gjelder eksisterende avtale fortsatt.

10.1.2 Kontaktforum for samiske saker i Nord-Trøndelag

NTFK har et eget Kontaktforum for samiske saker, med representanter fra sørsamiske miljøer, offentlige etater og utdannings-institusjoner. Dette skal være et uformelt diskusjonsforum hvor et bredt spekter av tema kan tas opp til diskusjon.

STFK har et rådgivende organ for samiske saker.

10.1.3 Forvaltningsområdet for samisk språk

Samelovens § 1-5 slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de skal være likestilte etter bestemmelsene i Samelovens kapittel 3. Mange bestemmelser i sameloven er begrenset til forvaltningsområdet for samisk språk, mens andre ikke har slike geografiske begrensinger.

Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter pr i dag de fire nordligste fylkeskommunene, samt 10 kommuner. Dette er en ordning det er frivillig å delta i, og hvor det søkes KMD om å bli inkludert. De som deltar forplikter seg bl.a. til å betjene den samiske befolkningen på samisk, praktisere tospråklighet i offentlig skiltbruk, mv. Sametinget bevilger penger til de deltakende kommunene og fylkeskommunene for denne ivaretakelsen av det samiske språket.

NTFK er sammen med kommunene Snåsa og Røyrvik med i forvaltningsområdet, og har inngått en samarbeidsavtale med Sametinget om hvordan tospråklighetsmidlene skal brukes de nærmeste årene. Fylkeskommunen har i sitt tospråklighetsarbeid fokus på språkutvikling og en generell synliggjøring av sørsamisk språk og kultur, og har utarbeidet en egen handlingsplan for dette. En viktig del av arbeidet dreier seg om oversettelse av ulike planer, politiske saker og sentrale dokumenter. Fylkeskommunen har også egne sørsamiske sider på sin hjemmeside.

Til arbeidet med tospråklighet tilføres NTFK årlig ca. kr 1.2 Mill fra Sametinget. Fylkeskommunen benytter disse midlene til tiltak i egen organisasjon, tiltak i samarbeid med Snåsa og Røyrvik og som tilskudd til eksterne prosjekter etter søknad.

STFK deltar ikke i forvaltningsområdet.

10.1.4 Utdanning

Samer i videregående opplæring (som er fylkeskommunens ansvarsområde) har rett til opplæring i samisk. I begge fylkene er denne opplæringen lagt til en av de videregående skolene, Grong vgs i Nord-Trøndelag og Røros vgs/Aajege språksenter i Sør-Trøndelag.

10.1.5 Næringsutvikling

I Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) blir det årlig satt av midler til en egen satsing på sørsamisk næring, språk og kultur.

NTFK er sekretariat for den sørsamiske delen i Interreg Nord, delprogram Sápmi. STFK er også med i Interreg Nord-området.

10.1.6 Oppfølging av det samiske i den nye fylkeskommunen

Ved sammenslåing er det naturlig at det sørsamiske området blir ivaretatt minst på samme nivå som det i dag skjer i NTFK, dvs at det nye Trøndelagsfylket blir del av forvaltningsområdet for samisk språk.