10. Andre forhold

10.1 Samiske forhold

Kap10_b

Grunnloven § 110 ble i 1988 endret slik at samene, som landets urbefolkning, skulle oppnå samme rettigheter som landets befolkning for øvrig.

I 1989 kom Lov om Sametinget og andre samiske forhold (sameloven). Formålet var å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppen i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Noe av dette er fulgt opp med bestemte rettigheter for den samiske befolkningen, bl.a. rett til opplæring i samisk. På andre områder følges det opp gjennom frivillige ordninger, dels basert på samarbeidsavtaler.

10.1.1 Samarbeidsavtale mellom Trøndelag og Sametinget

Den sørsamiske kulturen har lange tradisjoner i Trøndelag. I regionen ligger det sentrale reinbeiteområder og sentrale knutepunkt for sørsamisk kultur og språk, bl.a. på Røros og i Snåsa.

Arbeidet med samiske spørsmål både i NTFK og STFK styres av Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og fylkeskommunene i det sørsamiske området. Dette er et frivillig samarbeid med målsetting å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Samarbeidsavtalen gjelder for perioden 2010-13, men inntil revidert utgave er på plass gjelder eksisterende avtale fortsatt.

10.1.2 Kontaktforum for samiske saker i Nord-Trøndelag

NTFK har et eget Kontaktforum for samiske saker, med representanter fra sørsamiske miljøer, offentlige etater og utdannings-institusjoner. Dette skal være et uformelt diskusjonsforum hvor et bredt spekter av tema kan tas opp til diskusjon.

STFK har et rådgivende organ for samiske saker.

10.1.3 Forvaltningsområdet for samisk språk

Samelovens § 1-5 slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de skal være likestilte etter bestemmelsene i Samelovens kapittel 3. Mange bestemmelser i sameloven er begrenset til forvaltningsområdet for samisk språk, mens andre ikke har slike geografiske begrensinger.

Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter pr i dag de fire nordligste fylkeskommunene, samt 10 kommuner. Dette er en ordning det er frivillig å delta i, og hvor det søkes KMD om å bli inkludert. De som deltar forplikter seg bl.a. til å betjene den samiske befolkningen på samisk, praktisere tospråklighet i offentlig skiltbruk, mv. Sametinget bevilger penger til de deltakende kommunene og fylkeskommunene for denne ivaretakelsen av det samiske språket.

NTFK er sammen med kommunene Snåsa og Røyrvik med i forvaltningsområdet, og har inngått en samarbeidsavtale med Sametinget om hvordan tospråklighetsmidlene skal brukes de nærmeste årene. Fylkeskommunen har i sitt tospråklighetsarbeid fokus på språkutvikling og en generell synliggjøring av sørsamisk språk og kultur, og har utarbeidet en egen handlingsplan for dette. En viktig del av arbeidet dreier seg om oversettelse av ulike planer, politiske saker og sentrale dokumenter. Fylkeskommunen har også egne sørsamiske sider på sin hjemmeside.

Til arbeidet med tospråklighet tilføres NTFK årlig ca. kr 1.2 Mill fra Sametinget. Fylkeskommunen benytter disse midlene til tiltak i egen organisasjon, tiltak i samarbeid med Snåsa og Røyrvik og som tilskudd til eksterne prosjekter etter søknad.

STFK deltar ikke i forvaltningsområdet.

10.1.4 Utdanning

Samer i videregående opplæring (som er fylkeskommunens ansvarsområde) har rett til opplæring i samisk. I begge fylkene er denne opplæringen lagt til en av de videregående skolene, Grong vgs i Nord-Trøndelag og Røros vgs/Aajege språksenter i Sør-Trøndelag.

10.1.5 Næringsutvikling

I Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) blir det årlig satt av midler til en egen satsing på sørsamisk næring, språk og kultur.

NTFK er sekretariat for den sørsamiske delen i Interreg Nord, delprogram Sápmi. STFK er også med i Interreg Nord-området.

10.1.6 Oppfølging av det samiske i den nye fylkeskommunen

Ved sammenslåing er det naturlig at det sørsamiske området blir ivaretatt minst på samme nivå som det i dag skjer i NTFK, dvs at det nye Trøndelagsfylket blir del av forvaltningsområdet for samisk språk.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.