4.2 Representanter

4.2.1 Stortingsrepresentanter

Grunnlovens § 57 bestemmer følgende:

”Det antall stortingsrepresentanter som blir å velge, fastsettes til 169.
Riket inndeles i 19 valgdistrikter.
150 av stortingsrepresentantene blir å velge som distriktsrepresentanter og de øvrige 19 som utjevningsrepresentanter.
Ethvert valgdistrikt skal ha 1 utjevningsmandat.
Det antall stortingsrepresentanter som blir å velge fra hvert valgdistrikt, bestemmes på grunnlag av en beregning av forholdet mellom hvert distrikts antall innbyggere samt areal, og hele rikets antall innbyggere samt dets areal, når hver innbygger gir 1 poeng og hver kvadratkilometer gir 1,8 poeng. Beregningen blir å foreta hvert åttende år.”

Stortinget har 169 representanter, hvorav 150 er distriktsrepresentanter og 19 er utjevningsrepresentanter. De 169 representantene fordeles på valgdistriktene hvert åttende år, neste gang i 2021. Sør-Trøndelag har i dag 10 representanter, mens Nord-Trøndelag har 5. Fordelingen skjer etter en utregning basert på antall innbyggere og antall kvadratkilometer i valgdistriktet. Ved sammenslåing av de to fylkene antas at dagens antall mandater videreføres fram til neste ordinære fordeling i 2021.

Hvis det ikke gjøres endringer i Grunnlovens bestemmelser om fordeling av representanter som følge av den annonserte Regionreformen14, vil en sammenslåing medføre tap av et utjevningsmandat. På den annen side tyder folketallsutviklingen på at regionen vil få en økning på 1 distriktsrepresentant ved neste fordeling.

4.2.2 Fylkestingsrepresentanter

Kap04_b

Kommunelovens § 6.2 bestemmer at fylkeskommuner med over 300 000 innbyggere, skal ha et fylkesting med minimum 43 representanter. Fylkestinget står fritt til å fastsette antall representanter ut over lovens minimum. Endring av antall representanter må vedtas av fylkestinget selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, og kan først gjøres gjeldende fra den kommende perioden.

Antall representanter i dagens fylkesting er 43 (STFK) og 35 (NTFK), dvs til sammen 78. Det er neppe aktuelt med et fylkesting på 78 representanter i et nytt Trøndelagsfylke. En antydning på hva som kan være aktuelt antall representanter kan man få ved å se på noen av de største fylkeskommunene:

39

Denne oversikten tyder på at fylkestingene tillegger fylkets utstrekning en viss betydning når antall representanter fastsettes. Et nytt Trøndelagsfylke vil bli Norges nest største, etter Finnmark. Dette tilsier relativt høyt antall representanter. Likevel viser tabellen at en
sammenslåing tilsier en vesentlig reduksjon av antall representanter i forhold til dagens antall.Et moment som må vurderes er hvordan en reduksjon av antall representanter påvirker partienes representasjon.

Gitt valgresultatet for 2015 ser vi at et samlet fylkesting for Nord og Sør-Trøndelag ville hatt følgende fordeling:

40

Når antall representanter skal bestemmes, bør det i tillegg til den partimessige representasjonen også vurderes hvilket antall som trengs for å åpne for tilfredsstillende representasjon mht geografi, kjønn, alder, yrkes-/næringsbakgrunn mv. Her vil imidlertid både partienes nominasjoner og velgernes personstemmer avgjøre det endelige resultatet.

Blir organene for store kan det på den annen side føre til mindre effektive møter.