4.3 Styringsform

4.3.1 Formannskapsmodellen

Formannskapsmodellen er basert på konsen-sus og maktspredning. Politiske organer sammensettes forholdstallsmessig etter fylkestingets sammensetning. Det er et tydelig skille mellom politikk og administrasjon, der administrasjonssjefen har et selvstendig ansvar for en forsvarlig saksbehandling og som regel en innstillingsrett og – plikt i saker som skal behandles politisk. Administrasjonen er det utøvende ledd.

I formannskapsmodellen er fylkesutvalget det utøvende organet, valgt av fylkestinget. Fylkesutvalget er sammensatt etter partienes forholdsvis representasjon i fylkestinget (forholdstallsprinsippet). Formannskapsprinsippet innebærer at politikkutformingen blir preget av forhandlinger og kompromisser – og med en spredning av makten.

STFK benytter som nevnt formannskaps-modellen. Fylkesutvalget fungerer her som et «driftsutvalg» og planutvalg. Saker som omhandler budsjett, regnskap og andre generelle økonomiske disposisjoner, samt plansaker, legges dermed fram for fylkesutvalget, som avgir innstilling til fylkestinget. Utvalget, som har 9 medlemmer, har ukentlige møter. Gjennom vedtatt delegasjonsreglement er fylkesutvalget gitt fullmakt fra fylkestinget til å fatte vedtak innen forholdsvis brede områder, så lenge det ikke er snakk om saker av overordnet eller prinsipiell betydning.

4.3.2 Den parlamentarisk modellen (fylkesrådsmodellen)

Denne modellen bygger på det parlamen-tariske system vi kjenner fra forholdet mellom Storting og regjering, med noen tilpasninger. I den fylkeskommunale versjonen er det fylkesrådet som er fylkeskommunens sentrale utøvende politiske organ, og som dessuten leder administrasjonen. Sammenlignet med den nasjonale ordningen har fylkesrådet rollen som fylkeskommunens regjering. I møte med andre offentlige instanser og samfunnet ellers er det tilsvarende fylkesrådslederen/fylkesrådet som representerer fylkeskommunens utad – en oppgave som fylkesordføreren har i formannskapsmodellen.

Fylkesrådet leder hele administrasjonen, og sørger for at de sakene som legges frem for politiske organer (fylkestinget/komiteene og evt. andre utvalg) er forsvarlig utredet, og sørger for at politiske vedtak settes i verk. Fylkesrådet kan kastes av et flertall i fylkestinget eller selv velge å gå på et kabinettspørsmål.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag gikk over til parlamentarisk modell i 2003.

4.3.3 Formannskapsmodellen vs parlamentarisk modell

Kortfattet er det tre grunnleggende forskjeller mellom en parlamentarisk modell og en formannskapsmodell:

  • I en parlamentarisk modell velges det utøvende organ ved flertallsvalg i bystyret/fylkestinget. Det er mulig å stemme blankt, slik at det også kan velges mindretall. I formannskapsmodellen er formannskapet/fylkesutvalget sammensatt proporsjonalt etter partienes representasjon i bystyret/fylkestinget.
  • I en parlamentarisk modell plikter et medlem eller hele byrådet/fylkesrådet å gå av dersom et flertall av bystyrets/fylkestingets medlemmer krever det. Byrådet/fylkesrådet kan også gå av etter eget ønske. I en formannskapsmodell velges formannskapet/fylkesutvalget for hele valgperioden og kan ikke avsettes.
  • I en parlamentarisk modell er et politisk organ øverste leder for administrasjonen. I formannskapsmodellen er øverste leder av administrasjonen, rådmannen, administrativt ansatt.

Mens fylkesordføreren i en formannskaps-modell er fylkeskommunens fremste politiker, blir fylkesordføreren i en parlamentarisk modell mer tilbaketrukket og uten daglig politisk makt (har stemmerett i fylkestinget, og er uansett fylkeskommunen juridiske ansvarlige, og følger i stor grad den rollen Stortingspresidenten har).

Opposisjonens rolle er forskjellig i en parlamentarisk modell sammenlignet med formannskapsmodellen. Med fylkesutvalg har opposisjonen adgang til å være med på de løpende forhandlingene og beslutningene som tas. Denne muligheten har opposisjonen formelt ikke i en parlamentarisk modell. I særlig grad blir dette tydelig ved flertallsparlamentarisme. Dette har vært vanlig i fylkeskommunene, mens man i kommunene har flere tilfeller av mindretallsparlamentarisme, f.eks Oslo.

Sammenlignet med formannskapsmodellen innebærer den parlamentariske modellen at politikerne, ved fylkesrådet, gis direkte kontroll og instruksjonsmyndighet over sentraladministrasjonen. Samtidig som nærheten til administrative beslutnings-prosesser øker, tydeliggjøres også det hierarkiske forholdet mellom politikk og administrasjon. Ved at fylkesrådet også er administrativ ledelse, vil den administrative saksbehandling og rådgivning i prinsippet politiseres og kunne unndras offentlig innsyn.

4.3.4 Beslutning om styringsform

I henhold til kommuneloven § 18 skal eventuelt vedtak om innføring av parlamentarisk styringsform vedtas av fylkestinget selv, i to fylkestingsperioder, for å være gjeldende. Forslag om endring må være framsatt og votert over senest innen 31. desember i valgperiodens nest siste år. Det kreves ikke at dette forslaget får flertall ved votering. Det er imidlertid et krav at det er et konkret forslag om innføring av ny styringsform som framsettes, ikke bare en anmodning om at forholdet skal utredes av fylkesrådmannen, jfr. Rundskriv H-13/98 fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.