5.7 Fylkeskommunenes tiltenkte samfunnsutviklerrolle i ny Regionreform