6.1 Organisatoriske rammer

6.1.1 Politisk styringsmodell

Den politiske styringsmodellen får organisa-torisk betydning først og fremst fordi de to aktuelle modellene har ulik kobling til det administrative apparatet.

I den tradisjonelle formannskapsmodellen er det i prinsippet et klart skille mellom politikk og administrasjon. Etter denne modellen skal fylkestinget ansette en administrasjonssjef som den øverste leder for den samlede fylkeskommunale administrasjon. (KL §22) Denne administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. (KL §23).

I den parlamentariske modellen er det derimot et politisk valgt fylkesråd som er øverste ledelse av den samlede fylkeskommunale administrasjonen. I formell forstand bortfaller da ordningen med administrasjonssjef (KL §19), og det er fylkesrådet som skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt (KL §20).

De to styringsmodellene vil i praksis være
ganske like når det gjelder selve de administrative funksjonene og deres organisering. Her er det først og fremst funksjonelle krav som vil være førende. Forskjellen vil først og fremst ligge i muligheten for mer ”politiserte” saksutredninger og innstillinger fra et fylkesråd enn fra en ”nøytral” administrasjonssjef. Tilsvarende vil man kunne få en mer politisk bundet administrasjon, hvor det blir spørsmål om i hvilken grad opposisjonen kan ha kontakt med administrasjonen, samt få hjelp i sin oppfølging av saker. Videre har det vært en debatt omkring Offentlighetslovens anvendelse på saker til fylkesrådets forberedende møter, dvs om dette skal ses som tilhørende fylkesrådets administrative rolle eller dets rolle som folkevalgt organ.

I UiN-rapport 4/2014 hevdes det at parlamentarisme gir dyrere drift:

”Parlamentarisme innebærer at driften blir dyrere. Medlemmene i kommunerådet er selvsagt heltidspolitikere, siden de skal overta administrasjonssjefens posisjon og dennes instruksjonsrett over de ansatte. Erfaringene fra enkelte av byene og fylkeskommunene med parlamentarisk styring viser at dette skjer uten at det blir noen reduksjon i den administrative staben. Administrasjonssjefen fortsetter gjerne som administrativ leder med noen andre funksjoner. I byene med parlamentarisme var det også ansatt et betydelig antall politiske rådgivere. Disse bidro også til å øke utgiftene. Når posisjonens stilling styrkes med mange stillinger, vil politikerne tilhørende opposisjonspartiene kreve mottiltak for å tilfredsstille kvavet om ”kontorplass”. Dette bidrar i neste runde til at disse tiltakene til frikjøp og ansettelse av politiske rådgivere til at utgiftene øker.”20

Velger man parlamentarisk modell i den nye fylkeskommunen, og den politiske delen av det administrative systemet medfører en del økte kostnader, kan det gå ut over rammene for å handtere de administrative overgangskostnadene som av ulike grunner følger med en sammenslåing. Den kostnadsmessige ”overgangspukkelen” vil med andre ord gi ekstra press på den samlede økonomien.

Valg av styringsmodell kan ha en viss betydning for rekrutteringen til det sentrale politiske styringsorganet. I formannskapsmodellen vil fylkesutvalgets medlemmer velges blant fylkestingets medlemmer, og utøve kun en politisk rolle. Krav om fast tilstedeværelse ved administrasjonssenteret blir dermed antakelig mindre enn i den parlamentariske modellen, hvor fylkesrådene også er administrative ledere. Fylkerådene trenger dessuten ikke å være medlem av fylkestinget, dvs kan velges fritt blant fylkets innbyggere. Om praktiske grunner tilsier at den ene modellen vil gi en sterkere geografisk konsentrasjon av medlemmene i styringsorganet enn den andre i et så stort fylke som det nye Trøndelagsfylket, er det bare erfaringen som kan gi svar på. Her nevnes det bare som en mulighet å være oppmerksom på.

6.1.2 Lokalisering

Når det skal etableres en samfunnsutviklende og tjenesteytende folkevalgt enhet som skal være representativ, tilstedeværende og operativt i et stort, sammenslått Trøndelagsfylke, vil lokalisering være et sentralt tema. Ulike problemstillinger knyttet til lokalisering er da også en rød tråd gjennom det meste av denne utredningen. I dette kapitlet om Organisering og administrative forhold vil lokaliseringsspørsmålet særlig være relatert til:

  • Regional oppgaveløsing og tilstedeværelse (se 6.2 nedenfor)
  • Administrasjonssenter, dvs lokalisering av politisk og administrativ ledelse (se 6.3 nedenfor)

Administrative støttefunksjoner tas opp særskilt i kapittel 9.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.