6.2 Regional oppgaveløsing og tilstedeværelse

6.2.1 Nærhet og tilgjengelighet for innbyggere, tjenestebrukere og samarbeidspartnere

Nærhet til innbyggere, tjenestebrukere og samarbeidspartnere blir en særlig utfordring for et samlet Trøndelagsfylke, som får et areal på over 41.000 km2, og blir Norges nest største i utstrekning. Samtidig bor ca 2/3 av Trøndelags befolkning i den såkalte Trondheimsregionen, som med ca 6.100 km2 bare utgjør ca 15% av Trøndelags areal. Den nye fylkeskommunen må organiseres slik at den både er synlig og gir tilfredsstillende nærhet og utviklingsstøtte i en stor spredtbygd del, og samtidig har sterk tilstedeværelse i en relativt tett befolket og næringsmessig tung del. Hvis fylkeskommunen skal ha troverdighet som en samfunnsutvikler som ivaretar hele regionen, peker det mot en eller annen form for desentralisert organisering, som kan balansere disse hensynene.

Fylkeskommunens forskjellige tjeneste-/funksjonsområder har ulik betydning for ulike interessenter, noe en desentralisert løsning må avspeile. Funksjoner som har begrenset ekstern kontaktflate kan lokaliseres ganske uavhengig av nærhetskriteriet. Noen funksjoner er også desentralisert av natur, slik som videregående skoler og tannhelse. Mange viktige utviklingspartnere er derimot sentralt lokalisert, og nærhet til dem tilsier tilsvarende sentral lokalisering for tilknyttede funksjoner. I sum ser det ut til at den sterke konsentrasjonen av innbyggere, tjenestebrukere og viktige samarbeidspartnere i Trondheimsregionen vil kreve relativt sterk tilstedeværelse i Trondheim på de fleste områdene, både politisk og administrativt.

Utredningsmandatet peker på Steinkjer og Trondheim som de eneste lokaliseringsalternativene for sentraladministrasjonen. En funksjonsfordeling vil derfor være konsentrert om disse stedene, noe som tas opp nærmere i pkt 6.3 nedenfor. Men det bør vurderes om det også kan være tjenlig med tilrettelagte kontaktpunkter ut over dette, f.eks ved noen av de videregående skolene. Det er langt fra Trondheim til Oppdal, og fra Steinkjer til Leka. Hvis fylkeskommunene dessuten tildeles nye oppgaver som følge av en regionreform, kan dette behovet bli forsterket.

6.2.2 Regional balanse mht sysselsetting, kompetanse og perspektiv på regional utvikling

Balansert utvikling i et samlet Trøndelag krever innsats for å understøtte både distriktene og sentrale områder. I dette vil fylkeskommunens egen organisasjon og sysselsetting ha betydning, og relativt mest i distriktene. Mens sentrale og først og fremst administrative funksjoner antas å bli fordelt mellom Steinkjer og Trondheim, vil desentraliserte tjenester som videregående skole og tannhelse, være lokalisert i hele Trøndelag. Når disse tjenestene skal samkjøres i en ny fylkeskommune, er det viktig at deres lokaliseringsmessige effekter overveies. Helst bør man ha en idé om en viss balansert struktur både for sysselsetting og kompetanse, kanskje omkring bestemte knutepunkt, jfr pkt 5.2.

I denne store geografien vil man også ha ulike perspektiv på samfunnsmessige utfordringer og løsninger. Den nye fylkeskommunen bør derfor søke å organisere sin desentraliserte tilstedeværelse slik at disse perspektivene kan komme til uttrykk og bidra til et fruktbart perspektivmangfold.

6.2.3 Symbolsk betydning

I tillegg til den funksjonelle betydningen av de organisatoriske momentene i foregående punkt, kan en desentralisert tilstedeværelse også brukes som et bevisst uttrykk for at alle innbyggere og virksomheter ønskes inkludert i det trønderske fellesskapet. Det er viktig å understreke likeverd, og at stolthet og tilhørighet kan være basert på ulike verdier og fortrinn. Dette kan forsterkes gjennom arkitektoniske grep, navnsetting, aktiviteter i fylkeskommunens lokaliteter osv.

6.2.4 Transportmengde og klimakonsekvenser

En desentralisert tilstedeværelse i hele Trøndelag vil kunne kreve enkelte organisatoriske løsninger som ikke er de mest rasjonelle i snever økonomisk forstand, men som samlet ivaretar viktige samfunnsmessige verdier og hensyn. Det kan f.eks innebære en viss dublering av funksjoner, og mer transport av ansatte enn strengt tatt nødvendig, noe som også har en miljømessig side. Her må man imidlertid også medregne innbyggernes, tjenestebrukernes og samarbeidspartnernes transport og tidsbruk i forhold til fylkeskommunens lokalisering. Muligheten for kollektiv transport vil være en faktor i dette, og den muligheten som elektrifisering og dobbelspor gir for raskere pendlertog Trondheim – Steinkjer, har stor betydning. Samlet sett er det vanskelig å beregne seg ut av denne problemstillingen, og utformingen av den desentraliserte tilstedeværelsen må derfor baseres på skjønn.

6.2.5 Kostnadseffektivitet

En desentralisert virksomhet vil i utgangspunktet kunne gi redusert effektivitet pga smådriftsulemper (alternativt: at man ikke kan utnytte potensielle stordriftsfordeler). Igjen er det spørsmål om å balansere effektivitet for fylkeskommunen som tjenesteyter mot hva som er effektivt for innbyggere, tjenestebrukere og samarbeidspartnere, samt mot overordnede verdier og hensyn.

I tillegg til det som er nevnt foran, vil antall driftssteder som sådan være en kostnadsdriver, bl.a. ved at de hver for seg krever et visst grunnoppsett av tekniske og organisatoriske funksjoner.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.