6.6 Styring og styringssystemer

6.6.1 Overordnet styring

En sentral begrunnelse for et folkestyrt regionalt nivå, er at det kan samordne statens såkalte «silo»-politikk til helhetlige løsninger som er tilpasset regionens situasjon og egne behov. Derfor argumenterer fylkeskommunene også for at flest mulig oppgaver som betyr noe for regionens utvikling, blir lagt til dem. Noe av ideen bak initiativet om å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag, er å bli stor nok til å kunne få flere og større oppgaver innordnet regional, trøndersk helhetstenking.

Når dette framheves så sterkt, bør den nye fylkeskommunen legge ekstra vekt på at organisering og styring innrettes for å oppfylle slik helhetsstyring. Dette gjelder både politisk og administrativt nivå. Organisering og styringsmetoder må sikre nettopp den sammenhengen mellom fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle og tjenesteytende virksomhet som annonseres som den regionale styringens fortrinn. Hvis den nye fylkeskommunen skulle få ansvar for flere tunge tjenester, slik man ønsker, blir dette desto viktigere.

Det er selvfølgelig ikke så enkelt som at formelt ansvar for oppgaver også gir full styring over dem. Handlingsrommet vil alltid være begrenset av lover, regler, økonomiske rammer osv, som dessuten ikke sjelden står i motsetning til hverandre. Mens Kommuneloven og Plan- og bygningsloven maner til helhetstenking, setter sektorlovgivningen en rekke grenser for den. Ofte kan det være problematisk å se alle aspekter ved dette og skape helhet.

På overordnet nivå er det først og fremst bestemmelsene i de to nevnte lovene, KL og PBL, som gir konkret anvisning for hvordan kommuner og fylkeskommuner skal samordne og styre sin virksomhet. Her stilles det krav om planlegging og styring av økonomi, tjenesteyting og visse samfunnsmessige forhold (det siste er særlig viktig for fylkeskommunen, gitt dens uttalte samfunnsutviklerrolle). Til sammen danner økonomibestemmelsene i KL og planbestemmelsene i PBL grunnmuren i det kommunale styringssystemet.

Ambisjonen i lovverket er at alle de nevnte forholdene skal ses i sammenheng av de øverste planansvarlige. I virkeligheten handteres imidlertid de nevnte forholdene ofte i separate prosesser og til dels ulike organer. Noe av dette skyldes at det er mange interessenter og aktører involvert, og at mange av disse er sektorisert og faglig spesialisert, og ofte representerer en ukoordinert stat. Men noe skyldes også det (fylkes-)kommunale systemets egen tendens til sektorisering. Sterke sektorføringer i særlover, løpende veiledning fra statlige sektormyndigheter mv bidrar til dette, og vil på visse områder faktisk kunne gjøre fylkeskommunens ansatte betydelig integrert og involvert i et nasjonalt sektorbyråkrati.

Gitt den egne argumentasjonen om fylkeskommunens evne til å skape helhet av fragmentert statlig politikk, bør den nye fylkeskommunen ha som ett av sine hovedmål å bedre evnen til helhetlig planlegging og styring i egen virksomhet. Dette må inkludere alle de fire kommunale rollene:

  • Demokratirollen
  • Utviklingsrollen
  • Forvaltningsrollen
  • Den tjenesteytende rollen

I tillegg til den sektorproblematikken som er nevnt foran, må den nye fylkeskommunen også integrere ulike samfunnsperspektiv og interesseforskjeller i henholdsvis storbyområdet omkring Trondheim og de øvrige, spredtbygde delene av Trøndelag.

Helhetsperspektivet må derfor få økt oppmerksomhet når både den politiske og den administrative organiseringen og lokaliseringen fastlegges. På politisk nivå kan dette dreie seg om komité-/utvalgsinndelingen. På administrativt nivå kan det dreie seg om planfunksjonen.

6.6.2 Intern styring

Den interne styringen skal sikre at saksutredningen for folkevalgte organ er tilfredsstillende og at vedtak blir iverksatt som forutsatt og innenfor gitte økonomiske rammer. Dessuten at forvaltningsmessige krav overholdes, arbeidsgiveransvar følges opp osv.

Mye av dette ivaretas i dag av såkalte ”systemløsninger”, hvor bestemte element i oppgaveløsningen (”produksjonssystemet”) rutinemessig dokumenteres og rapporteres til ledelsen eller ekstern myndighet, og hvor periodiske såkalte «revisjoner» viser om virksomheten faktisk arbeider i henhold til systemkravene. Mange fylkeskommuner har oppgradert sitt arbeid med slike systematiske former for internkontroll de senere årene.

De to fylkeskommunene benytter i dag en rekke databaserte administrative styringssystemer for dette formålet, hvorav noen er felles. Samordning og videreutvikling av dem vil være en viktig del av sammenslåingsprosessen, men byr neppe på tekniske problemer.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.