7.2 Økonomiske virkninger som følge av en sammenslåing

7.2.1 Frie inntekter i Trøndelag

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner har budsjettert med til sammen 5 521 millioner kroner i frie inntekter i 2015 (sum skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd). Det budsjetterte nivået synker utover i perioden til 5 483 millioner kroner i 2016, til 5 444 millioner kroner i 2018, dvs. med 77 millioner kroner fra 2015 til 2018.

Virkninger av nytt inntektssystem og tapskompensasjon
Som følge av innføring av nytt inntektssystem for fylkeskommunene fom januar 2015, får STFK en gevinst på 46 millioner kroner som fases inn i årene 2015-18. NTFK taper ca
kr 121 mill i det nye inntektssystemet for perioden 2015-18.

De fylkeskommunene som taper på innføringen av det nye inntektssystemet får en tapskompensasjon. Nord-Trøndelag mottar 23,9 millioner kroner i tapskompensasjon, og får en netto inntektsreduksjon i perioden på ca 97,1 mill kr.
Tapskompensasjonen skal holdes uendret framover.

Revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen for 2016
De viste prognosene bygger på regjeringens økonomiske opplegg for 2015 slik det går fram av revidert nasjonalbudsjett, og kommuneproposisjonen for 2016.

7.2.2 Prognose for frie inntekter for 2015 – 2018

77

Beregningene så langt kan sammenfattes i denne figuren som viser prognose for utviklingen i de frie inntektene for et samlet Trøndelag for årene 2015-2018 (merk at det er et lite avvik mellom denne prognosen og vedtatt budsjett):

Tabellen viser en liten økning i de frie inntektene på om lag 29 millioner kroner fra budsjettert nivå i 2015 til 2018. Imidlertid er nivået høyere i 2016, og trappes ned mot 2018. Det er forutsatt at man ikke får tap i inntektssystemet som følge av sammenslåing, jfr. det som er sagt foran om signaler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Antall personer i alderen 16-18 år går ned i denne perioden med over 100023. Det påvirker inntektene vi får i systemet og selvsagt utgiftssiden, men det er ikke lineære forhold her mellom inntekter og utgifter.

Prognosen legger statens økonomiske opplegg til grunn så langt det er kjent etter at revidert nasjonalbudsjett for 2015 og kommuneproposisjonen for 2016 er behandlet i Stortinget.

Det er ikke lagt inn noen økning i frie inntekter videre framover, dvs. i 2017, 2018 osv. Staten har som kjent, i mange år lagt inn noe vekst i sine kommuneopplegg. Eventuell vekst vil fylkestinget i Sør-Trøndelag og fylkestinget i Nord-Trøndelag normalt benytte til sin egen tjenesteproduksjon, i årene før fylkene slås sammen. På samme måte vil henholdsvis gevinst og tap på nytt inntektssystem håndteres fram mot en sammenslåing.

En sammenstilling av de frie inntektene for de to fylkene, viser dermed en tenkt situasjon, med basis pr. juni 2015, og viser ikke hvordan den faktiske utviklingen vil komme til å bli i de to fylkene hver for seg, i årene før en eventuell sammenslåing (f.eks. i 2020).