7.4 Inntekter fra Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE)

7.4.1 Renteinntekter fra NTE

Nord-Trøndelag fylkeskommune tar årlig ut 150 millioner kroner i renteinntekter fra Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE), basert på et ansvarlig lån på 2 milliarder kroner. Renteavtalen utløper i desember 2019, mens selve låneavtalen løper til år 2075.

Renteavtalen bygger på nivået for 10 års statsobligasjoner da avtalen ble inngått (2009), med et tillegg på om lag 3 % – beregnet «risikotillegg» på ansvarlig lån. Ved en reforhandling av avtalen i 2019 kan en neppe vente en høyere rente enn 4,5-5,5 %, gitt samme risikovurdering. Dermed vil NTFK få en inntektsnedgang på 40-60 millioner kroner pr. år. Denne reduksjonen i rente, og dermed avkastning for fylkeskommunen vil med stor sannsynlighet komme uansett, uavhengig av status på lånet etter en fylkessammenslåing.

7.4.2 Framtidig eierskap overfor NTE

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har i sak den 1.10.2014 bedt fylkesrådet om å utrede ulike eierskapsmodeller til NTE Holding AS (sak 44/14). NTFK har lagt opp til en behandling av denne saken i fylkestinget i mars 2016, altså i forkant av sak til fylkestinget om en eventuell samling av Trøndelagsfylkene (jfr. 18/14, Trøndelag som strategisk enhet).

Det går fram av fylkesrådets vurdering i FT-sak 44/14 at formålet om å bevare nordtrøndersk eierskap/styring i NTE ligger fast. Videre går dette fram av fylkesrådets vurdering:

«I saken refereres det til fem alternative modeller omtalt i sak 18/14. Fylkesrådet vurderer alternativ 1 og 2 som lite sannsynlige, men mener allikevel det er viktig å ha en bred tilnærming til utredningen.»

De fem alternativene det refereres til i saksframstillingen er:

  1. Videreføre det fylkeskommunale eierskapet og ta med verdiene inn i den nye politiske enheten
  2. Selge aksjene i selskapet
  3. Overdra selskapet til kommunene i Nord-Trøndelag
  4. Etablere en egen stiftelse som skal bruke avkastningen i Nord-Trøndelag
  5. Deleierskap der selskapet deles mellom kommunene i Nord-Trøndelag og regionen.

Noe forenklet kan det antas følgende om disse alternativene: Ved alternativ 1 følger både eierskap og inntekter med til den sammenslåtte fylkeskommunen. I alternativene 2, 3 og kanskje også i 4, vil løpende inntekter fra eierskapet ikke tilfalle den sammenslåtte fylkeskommunen, jf. dog avsnittet nedenfor. Alternativ 2 vil trolig gi en engangsinntekt. Alternativ 5 gir løpende inntekter, på et lavere nivå enn med fullt eierskap. Nivået vil være avhengig av størrelsen på eierskapet m.v..

7.4.3 Fylkestingets sak 43/15, Eiermelding 2015, NTE

Fylkestinget har den 11.06.2015 behandlet eiermeldingen for 2015 for NTE, og har gjort slikt vedtak i sak 43/15, punkt 3. og 4 (utdrag av vedtaket):

« 3. Fylkestinget vil legge til rette for fortsatt utvikling/vekst for NTE:

  • Med fortsatt nordtrøndersk eierskap, styring og kontroll, åpnes det for at selskapet gis anledning til å delta i strukturering av bransjen og om nødvendig å hente inn kapital fra deleiere, i datterselskap. I NTE energi AS skal det fortsatt være 100 % fylkeskommunalt eierskap.
  • Fortsatt krav om god avkastning på kapitalen i NTE, med fokus på resultatforbedring og kostnadseffektivisering. Årlige lønnsomhetsmål utvikles i dialog med selskapets ledelse.
  • Gjeldende utbyttemodell videreføres, men eier vil vurdere å tilbakeføre noe kapital til selskapet.

4. Dersom fylkeskommunen opphører som egen enhet overføres hovedeierskapet av NTE til kommunene i Nord-Trøndelag.»

7.4.4 Om NTFK’s utlån til NTE

NTFKS lån til NTE har en løpetid til 2075, og en fastrenteavtale som løper ut 2019. Man kan tenke seg flere scenarier for dette lånet: Selskapet kan innfri det, eieren NTFK kan omdanne det til aksjekapital i selskapet eller lånet kan løpe som i dag. Fortsetter lånet, vil renteinntekten uansett reduseres til et nivå rundt 100 millioner kroner pr. år. Dette som følge av dagens lave rentenivå som en må forvente blir lagt til grunn ved reforhandling av renteavtalen.

Hvis lånet fortsetter som i dag, kan en velge å se dette uavhengig av eierskapet. Det kan for eksempel bety at man beholder utlånet i en sammenslått fylkeskommune, selv om NTFK overfører selve NTE-eierskapet til kommunene. En slik løsning gir mindre nedgang i inntektene, ved at renteinntektene forblir på fylkeskommunenivået. Det er selvsagt mulig med delvis innfrielse av lånet, overgangsperiode m.m.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.