7.4 Inntekter fra Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE)

7.4.1 Renteinntekter fra NTE

Nord-Trøndelag fylkeskommune tar årlig ut 150 millioner kroner i renteinntekter fra Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE), basert på et ansvarlig lån på 2 milliarder kroner. Renteavtalen utløper i desember 2019, mens selve låneavtalen løper til år 2075.

Renteavtalen bygger på nivået for 10 års statsobligasjoner da avtalen ble inngått (2009), med et tillegg på om lag 3 % – beregnet «risikotillegg» på ansvarlig lån. Ved en reforhandling av avtalen i 2019 kan en neppe vente en høyere rente enn 4,5-5,5 %, gitt samme risikovurdering. Dermed vil NTFK få en inntektsnedgang på 40-60 millioner kroner pr. år. Denne reduksjonen i rente, og dermed avkastning for fylkeskommunen vil med stor sannsynlighet komme uansett, uavhengig av status på lånet etter en fylkessammenslåing.

7.4.2 Framtidig eierskap overfor NTE

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har i sak den 1.10.2014 bedt fylkesrådet om å utrede ulike eierskapsmodeller til NTE Holding AS (sak 44/14). NTFK har lagt opp til en behandling av denne saken i fylkestinget i mars 2016, altså i forkant av sak til fylkestinget om en eventuell samling av Trøndelagsfylkene (jfr. 18/14, Trøndelag som strategisk enhet).

Det går fram av fylkesrådets vurdering i FT-sak 44/14 at formålet om å bevare nordtrøndersk eierskap/styring i NTE ligger fast. Videre går dette fram av fylkesrådets vurdering:

«I saken refereres det til fem alternative modeller omtalt i sak 18/14. Fylkesrådet vurderer alternativ 1 og 2 som lite sannsynlige, men mener allikevel det er viktig å ha en bred tilnærming til utredningen.»

De fem alternativene det refereres til i saksframstillingen er:

  1. Videreføre det fylkeskommunale eierskapet og ta med verdiene inn i den nye politiske enheten
  2. Selge aksjene i selskapet
  3. Overdra selskapet til kommunene i Nord-Trøndelag
  4. Etablere en egen stiftelse som skal bruke avkastningen i Nord-Trøndelag
  5. Deleierskap der selskapet deles mellom kommunene i Nord-Trøndelag og regionen.

Noe forenklet kan det antas følgende om disse alternativene: Ved alternativ 1 følger både eierskap og inntekter med til den sammenslåtte fylkeskommunen. I alternativene 2, 3 og kanskje også i 4, vil løpende inntekter fra eierskapet ikke tilfalle den sammenslåtte fylkeskommunen, jf. dog avsnittet nedenfor. Alternativ 2 vil trolig gi en engangsinntekt. Alternativ 5 gir løpende inntekter, på et lavere nivå enn med fullt eierskap. Nivået vil være avhengig av størrelsen på eierskapet m.v..

7.4.3 Fylkestingets sak 43/15, Eiermelding 2015, NTE

Fylkestinget har den 11.06.2015 behandlet eiermeldingen for 2015 for NTE, og har gjort slikt vedtak i sak 43/15, punkt 3. og 4 (utdrag av vedtaket):

« 3. Fylkestinget vil legge til rette for fortsatt utvikling/vekst for NTE:

  • Med fortsatt nordtrøndersk eierskap, styring og kontroll, åpnes det for at selskapet gis anledning til å delta i strukturering av bransjen og om nødvendig å hente inn kapital fra deleiere, i datterselskap. I NTE energi AS skal det fortsatt være 100 % fylkeskommunalt eierskap.
  • Fortsatt krav om god avkastning på kapitalen i NTE, med fokus på resultatforbedring og kostnadseffektivisering. Årlige lønnsomhetsmål utvikles i dialog med selskapets ledelse.
  • Gjeldende utbyttemodell videreføres, men eier vil vurdere å tilbakeføre noe kapital til selskapet.

4. Dersom fylkeskommunen opphører som egen enhet overføres hovedeierskapet av NTE til kommunene i Nord-Trøndelag.»

7.4.4 Om NTFK’s utlån til NTE

NTFKS lån til NTE har en løpetid til 2075, og en fastrenteavtale som løper ut 2019. Man kan tenke seg flere scenarier for dette lånet: Selskapet kan innfri det, eieren NTFK kan omdanne det til aksjekapital i selskapet eller lånet kan løpe som i dag. Fortsetter lånet, vil renteinntekten uansett reduseres til et nivå rundt 100 millioner kroner pr. år. Dette som følge av dagens lave rentenivå som en må forvente blir lagt til grunn ved reforhandling av renteavtalen.

Hvis lånet fortsetter som i dag, kan en velge å se dette uavhengig av eierskapet. Det kan for eksempel bety at man beholder utlånet i en sammenslått fylkeskommune, selv om NTFK overfører selve NTE-eierskapet til kommunene. En slik løsning gir mindre nedgang i inntektene, ved at renteinntektene forblir på fylkeskommunenivået. Det er selvsagt mulig med delvis innfrielse av lånet, overgangsperiode m.m.