7.5 Driftsbudsjett

7.5.1 Fellesinntekter i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Fellesinntekter til fordeling til drift, benyttes her som begrep for de samlede inntekter, fratrukket noen fellesutgifter (bl.a. renter og avdrag), som fylkestinget vedtar i form av budsjettskjema 1A (forskriftsbestemt). Budsjettallene for beløp til fordeling drift i fremstillingene under vil derfor være gjennomgående lavere enn de som er benyttet i kap 7.2

I dette avsnittet omtaler vi et mulig nivå på fylkestingets fellesinntekter til fordeling til drift, for et samlet Trøndelag i to alternativ:

  1. Basert på en prognose for de frie inntektene som beskrevet i avsnitt 7.3.2
  2. Basert på prognose beskrevet i avsnitt 7.3.2, samt med fradrag av inntekter fra NTE som beskrevet foran

Utviklingen i de to alternativene er framstilt i grafen nedenfor. NTE-inntektene er her tatt ned allerede i kommende periode, som en illustrasjon på hva vi kan vente oss. Bortfall eller gradvis utfasing av NTE-inntektene er i virkeligheten ikke aktuelt før en fylkessammenslåing realiseres.

Inntektene fra NTE som Nord-Trøndelag fylkeskommune budsjetterer med i sin økonomiplan, er omtalt foran. Budsjetterte inntekter i 2015 fra NTE er på til sammen 179,4 millioner kroner. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil ta stilling til hva som skal skje med disse midlene dersom trøndelagsfylkene slår seg sammen.

Utfasing av midlene fra NTE
Et alternativ kan være at midlene fra NTE fases over til kommunene i Nord-Trøndelag, over en periode på 5 år. Det disponible beløpet til drift i Trøndelag kan da reduseres med 1/5-del av 179,4 millioner, dvs. med 35,9 millioner kroner pr. år i 5 år. Med en utfasing over årene 2016 – 2020, som illustrasjon, kan det disponible beløpet til drift utvikle seg slik mot 2019:

80

81_1

De to alternativene viser slik reduksjon i fylkestingets fellesinntekter, alle år i forhold til 2015:

81_2
I dette alternativet vil ytterligere 35,9 millioner kroner måtte fases ut i år 2020.

7.5.2 Tjenestenes/ sektorenes driftsrammer

I dette avsnittet omtaler vi et mulig driftsnivå for et samlet Trøndelag i tre alternativ. De tre alternativene innarbeider reduksjonene i beløpene Til fordeling drift som er beskrevet i avsnitt 6.1.

Budsjetterte driftsrammer for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Fremstillingen i dette avsnittet er basert på vedtatte budsjetter og økonomiplaner, og vil derfor avvike noe fra prognosetall benyttet i avsnittet foran.

En sammenstilling av de to fylkeskommunenes vedtatte driftsbudsjetter/økonomiplaner er vist i tabellen under. Sammenstillingen viser at trøndelagsfylkene har 5,32 mrd. kroner til tjenestenes/sektorenes tjenesteproduksjon i 2015, og at dette nivået vil utvikle seg slik framover (tjenesteinndelingen i Sør-Trøndelag er lagt til grunn i tabellen):

Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet
81_3

Tabellen viser det samlede budsjetterte nivået for sektorene for årene 2015-18.

Det budsjetterte nivået i 2015 blir redusert med til sammen 165 millioner kroner fram til 2018, slik det går fram av denne tabellen:

Utvikling i driftsnivå i ST og NT i forhold til året før
82

Den største reduksjonen er budsjettert på kollektivtransport og opplæring.

Prognose for driftsrammer for Trøndelag
Dersom prognosen for fellesinntektene alternativ 1) i avsnitt 7.5.1 legges til grunn, vil de budsjetterte driftsrammer for sektorene kunne opprettholdes, eventuelt økes litt.

Prognose for driftsrammer for Trøndelag uten inntekter fra NTE
Dersom prognosen for fellesinntektene uten inntektene fra NTE legges til grunn, vil driftsrammene for tjenesteområdene/sektorene måtte reduseres tilsvarende. En reduksjon på om lag 208 millioner kroner fram til 2019 (og 244 millioner i 2020) i forhold til budsjettert driftsnivå for 2015, vil kreve effektivisering i store deler av tjenesteproduksjonen

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.