7.5 Driftsbudsjett

7.5.1 Fellesinntekter i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Fellesinntekter til fordeling til drift, benyttes her som begrep for de samlede inntekter, fratrukket noen fellesutgifter (bl.a. renter og avdrag), som fylkestinget vedtar i form av budsjettskjema 1A (forskriftsbestemt). Budsjettallene for beløp til fordeling drift i fremstillingene under vil derfor være gjennomgående lavere enn de som er benyttet i kap 7.2

I dette avsnittet omtaler vi et mulig nivå på fylkestingets fellesinntekter til fordeling til drift, for et samlet Trøndelag i to alternativ:

  1. Basert på en prognose for de frie inntektene som beskrevet i avsnitt 7.3.2
  2. Basert på prognose beskrevet i avsnitt 7.3.2, samt med fradrag av inntekter fra NTE som beskrevet foran

Utviklingen i de to alternativene er framstilt i grafen nedenfor. NTE-inntektene er her tatt ned allerede i kommende periode, som en illustrasjon på hva vi kan vente oss. Bortfall eller gradvis utfasing av NTE-inntektene er i virkeligheten ikke aktuelt før en fylkessammenslåing realiseres.

Inntektene fra NTE som Nord-Trøndelag fylkeskommune budsjetterer med i sin økonomiplan, er omtalt foran. Budsjetterte inntekter i 2015 fra NTE er på til sammen 179,4 millioner kroner. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil ta stilling til hva som skal skje med disse midlene dersom trøndelagsfylkene slår seg sammen.

Utfasing av midlene fra NTE
Et alternativ kan være at midlene fra NTE fases over til kommunene i Nord-Trøndelag, over en periode på 5 år. Det disponible beløpet til drift i Trøndelag kan da reduseres med 1/5-del av 179,4 millioner, dvs. med 35,9 millioner kroner pr. år i 5 år. Med en utfasing over årene 2016 – 2020, som illustrasjon, kan det disponible beløpet til drift utvikle seg slik mot 2019:

80

81_1

De to alternativene viser slik reduksjon i fylkestingets fellesinntekter, alle år i forhold til 2015:

81_2
I dette alternativet vil ytterligere 35,9 millioner kroner måtte fases ut i år 2020.

7.5.2 Tjenestenes/ sektorenes driftsrammer

I dette avsnittet omtaler vi et mulig driftsnivå for et samlet Trøndelag i tre alternativ. De tre alternativene innarbeider reduksjonene i beløpene Til fordeling drift som er beskrevet i avsnitt 6.1.

Budsjetterte driftsrammer for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Fremstillingen i dette avsnittet er basert på vedtatte budsjetter og økonomiplaner, og vil derfor avvike noe fra prognosetall benyttet i avsnittet foran.

En sammenstilling av de to fylkeskommunenes vedtatte driftsbudsjetter/økonomiplaner er vist i tabellen under. Sammenstillingen viser at trøndelagsfylkene har 5,32 mrd. kroner til tjenestenes/sektorenes tjenesteproduksjon i 2015, og at dette nivået vil utvikle seg slik framover (tjenesteinndelingen i Sør-Trøndelag er lagt til grunn i tabellen):

Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet
81_3

Tabellen viser det samlede budsjetterte nivået for sektorene for årene 2015-18.

Det budsjetterte nivået i 2015 blir redusert med til sammen 165 millioner kroner fram til 2018, slik det går fram av denne tabellen:

Utvikling i driftsnivå i ST og NT i forhold til året før
82

Den største reduksjonen er budsjettert på kollektivtransport og opplæring.

Prognose for driftsrammer for Trøndelag
Dersom prognosen for fellesinntektene alternativ 1) i avsnitt 7.5.1 legges til grunn, vil de budsjetterte driftsrammer for sektorene kunne opprettholdes, eventuelt økes litt.

Prognose for driftsrammer for Trøndelag uten inntekter fra NTE
Dersom prognosen for fellesinntektene uten inntektene fra NTE legges til grunn, vil driftsrammene for tjenesteområdene/sektorene måtte reduseres tilsvarende. En reduksjon på om lag 208 millioner kroner fram til 2019 (og 244 millioner i 2020) i forhold til budsjettert driftsnivå for 2015, vil kreve effektivisering i store deler av tjenesteproduksjonen