7.6 Investeringer

7.6.1 Vedtatte investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet for 2015-18 ble vedtatt av fylkestinget i Sør- Trøndelag i sak 87/2014, som vist i vedlegg 4. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok investeringsbudsjettet for 2015-18 i sak 65/14, som vist i vedlegg 5.

En sammenstilling av de to fylkeskommunenes vedtatte investeringsbudsjetter i budsjettskjema 2A og 2B, framstår slik:

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjett
83

Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjett
84_1

Egenkapitaltilskudd til KLP er inkludert i budsjettskjema 2A i NTFK og budsjettskjema 2B i STFK, uten at dette har noen praktisk betydning.

 

7.6.2 Investeringer i videregående skoler

Av FT-sak 45/15, strategiplan for 2016-19, utfordringsdokument for STFK går dette fram om skoleinvesteringsprosjekter i Sør-Trøndelag:

84_2
*Kolonne 1 angir samlet kostnadsramme.

I tillegg til de oppgitte kostnadsrammene er det bevilget penger til enkelte prosjekter fra tidligere bevilgninger til Bedre skolebygg/pedagogisk oppgradering, Teknisk oppgradering skolebygg og felles usikkerhetsreserve.

STFK har brukt 2,3 mrd kroner til nye skoler i årene 2010-2014.

NTFK har brukt 1,344 mrd kroner til en oppgradering av skolebygningene «En skole for framtida», som nå er avsluttet. De største investeringene som er planlagt i økonomiplanen 2015-18 for NTFK er verkstedbygg ved Ole Vig vgs og Olav Duun vgs, samt utbygging ved Mære landbruksskole.

7.6.3 Investeringer i veger

Av FT-sak 45/15, strategiplan for 2016-19, utfordringsdokument for STFK går dette fram:

«Sør-Trøndelag fylkeskommune har via sin rolle som offensiv vei utbygger skapt investeringsforpliktelser ut over strategiplanperioden. Fylkeskommunen har tatt på seg en realisering av Laksevegen trinn 2, Fosenvegene pakke 3, Miljøpakken og Fv 704 Sandmoen-Tulluan. Dette betyr at investeringsforpliktelsene, forutsatt at nåværende rammenivå for investering videreføres, vil medføre en underdekning på ca 200 mill. kr i den neste 4-års periode.

Laksevegen, Fosenvegene, Miljøpakken og Sandmoen-Tulluan er viktige prioriteringer på fylkesveinettet. Det er likevel slik at det er store investeringsbehov i andre deler av fylket, og således et stort gap mellom tilgjengelige midler og ønskede investeringsprosjekter.

Det er en utfordring å få nødvendige investeringer på fylkesveinettet i Trondheim prioritert i Miljøpakken. De prosjektene som STFK i HP 2015-18 forutsatte skulle tas gjennom Miljøpakken (Brå bru og Tillerbruvegen) er fortsatt ikke prioritert i Miljøpakkens handlingsprogram. Tiltakene var også fra Statens vegvesens side prioritert høyt, og det er fortsatt et stort behov for å gjøre investeringer på de nevnte prosjekter.

I forhold til Fylkeskommunens målsetning om at en del av veksten i persontransport i byene skal tas av gåing og sykling, er det en utfordring at de økonomiske rammer ikke gir tilstrekkelig mulighet til å investere i gang- og sykkelvei i distriktet. Innenfor trondheimsområdet forutsettes investering i regi av Miljøpakken.»

I perioden 2015-2018 er det budsjettert med 2,7 mrd kroner i fylkesveger i Sør-Trøndelag, hvorav 1,4 mrd finansieres av bompengeinntekter.

Av FT-sak 39/15, Økonomistrategi 2016-19 for NTFK, går det fram at utgangspunktet for investeringer i 2016-19 er investeringene i økonomiplanen 2015-18. Fylkestinget har i sak 19/15, Bompengesøknad Fv. 17-prosjektet – første trinn fv.17/ fv.720 Dyrstad-Sprova – Malm, vedtatt utbygging av fylkesveg 17. Fylkesrådet vil til høsten, foreslå bevilgninger til fv. 17 i perioden 2016-19, innenfor en ramme for trinn 1, på 1 572 millioner 2015-kroner (inkl. renter som påløper fra byggestart).

Veginvesteringer til øvrige formål er i FT-sak 39/15 oppført med 258 millioner kroner til sammen for perioden 2016-2019.

Forfall på vegene
Av FT-sak 45/15, strategiplan for 2016-19, utfordringsdokument for STFK går dette fram om forfallet på vegene:

«Forfallsutviklingen viser at forfallet siden 2011 har økt med over 20 % (pr februar 2015) og nå er på ca 990 mill. 2011-kr (1,1 mrd. 2015-kr). Bare innenfor det siste år har forfallsnivået økt med 10 %. Innenfor området «veidekke» er utviklingen svært dårlig.
I 2010 vedtok fylkeskommunen (FT-sak 96/2010) et mål om 30 % reduksjon av forfallet innen 2019. Fylkesrådmannen anser det ikke som realistisk å nå målet om 30 % reduksjon i forfallet innen 2019.
I tillegg til beregnet forfall ligger det også et stort oppgraderingsbehov på eksisterende fylkesveinett, slik at de enkelte vegelementer kan oppfylle dagens standardkrav. I SVV’s rapport (nr. 183) ble det estimert et samlet forfalls- og oppgraderingsbehov på om lag 2,4 mrd. 2013-kr på fylkesveinettet i Sør- Trøndelag. Dette inkluderer kostnader til tiltak for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften på om lag 450 mill. kr.»

Av NTFK’s vedtatte økonomiplan for 2015-18 framgår dette:

«Utvikling av etterslepet på vedlikeholdetfra 2013-2020
I 2013 var forfallet på våre fylkesveger beregnet til om lag 1,5 mrd. kroner.
I økonomistrategi 2015-18 ble det informert om at Statens vegvesen har beregnet at forfallet kan stige til 1,8 mrd. kroner fram mot år 2020 hvis nivået på bevilgninger blir som i økonomiplanen 2014-17. Hvis forfallet ikke skal øke ytterligere, bør årlige bevilgninger ligge mellom 380 – 400 millioner kroner pr. år.

Til økonomiplanen 2015-18 opplyser Statens vegvesen at det gjennom asfaltprogrammet har blitt lagt mange kilometer med faste dekker på det lavtrafikkerte vegnettet, og at det i årene framover vil bli et økende behov for vedlikehold og reasfaltering av disse vegene. SVV opplyser at vegene ble utbygd med en tynn overbygning i asfaltprogrammets tidlige fase, og at det relativt raskt blir behov for vedlikeholdstiltak.»

Av FT-sak 39/15, Økonomistrategi 2016-19 for NTFK, går bl.a dette fram:

«Vi må vurdere målsettingen om asfaltdekke på alle fylkesveiene. Aktivitetsnivået må tilpasses de økonomiske rammene. Med gitte økonomiske rammer vil vedlikeholdsetterslepet på vegdekke og vegfundament øke med om lag 40 millioner årlig.»

7.6.4 Langsiktig gjeld

Ved utgangen av 2014 hadde STFK 4303 millioner kroner i langsiktig gjeld, pluss 185 millioner i lån til forskottering av bompenger. Ved utgangen av 2014 hadde NTFK 2169 millioner kroner i langsiktig gjeld.

Den langsiktige gjelden for de to fylkeskommunene vil utvikle seg slik til 31.12. 2018 med de vedtatte investeringsbudsjettene for årene 2015-18, jf. omtale i avsnitt 7.1:

86

87

Grafen og tabellen tar ikke høyde for nye låneopptak som fylkestinget i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag vil gjøre vedtak om i løpet av 2016, 2017 osv.

Regnskapet for 2014 viser at STFK betalte 32,7 mill. kroner mer i avdrag på lånegjeld enn minimumskravet i kommuneloven. 2014 var et unntaksår, da STFK i gjennomsnitt har betalt 60 – 70 millioner kroner mer enn minimumsavdraget. STFK har planlagt å nå dette nivået i årene som kommer. Det tilsvarende beløpet i NTFK var på 42,8 millioner kroner.

Handlingsregel for lånegjeld i Nord-Trøndelag
De siste årene har NTFK satt opp sitt investeringsbudsjett innenfor en handlingsregel for lånegjeld. Handlingsregelen går ut på låneopptakene ikke må overskride avdragsbetalinger for økonomiplanperioden. I beregningene tar vi hensyn til prisjusteringen, dvs. at lånegjelden reelt sett synker i løpet av planperioden.

Pensjonsforpliktelser
Langsiktig gjeld omfatter også pensjonsforpliktelser i KLP og Statens pensjonskasse. Regnskapene for 2014 viser at STFK sine forpliktelser er på 3421 millioner, mens NTFK’s forpliktelser er på 2070 millioner kroner.

Premieavvik pensjon
Både STFK og NTFK har siden ny forskrift ble innført i 2002, opparbeidet et premieavvik på pensjon. Dette er altså utgifter som fylkeskommunene har betalt, men som ennå ikke er regnskapsført.

I STFK er premieavviket på 302 millioner ved utgangen av 2014, og i NTFK på 163 millioner kroner (inkl. arbeidsgiveravgift).

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.