8.4 Kollektivtrafikk

8.4.1 Gjeldende struktur og organisering

Fylkeskommunene driver ikke egen transportvirksomhet, men kjøper de transporttjenestene de har behov for i markedet. STFK ivaretar dette gjennom eget administrasjonsselskap – AtB, som planlegger, anskaffer og følger opp ruteproduksjonen mot publikum, kommuner og operatører. I NTFK ivaretas de tilsvarende oppgavene av fylkeskommunens egen administrasjon.

8.4.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht kollektivtransport

Både i NTFK og STFK er det ønske om å gi likeverdige tilbud i alle deler av fylket. Men ulike forutsetninger gjør at tilbud og løsningsmåter likevel blir forskjellige. Slik vil det også bli i et samlet Trøndelagsfylke. Det er først og fremst Trondheimsregionen som vil kreve andre løsninger enn det øvrige Trøndelag.

Buss er den dominerende transportløsningen i mesteparten av de to fylkene, men i Trondheimsregionen blir Trønderbanen etter hvert en viktigere del av kollektivløsningen. I de mindre byene har NTFK et kollektivtilbud som er en kombinasjon av bybuss og bestillingstransport innad i byene, og et godt utviklet busstilbud mellom byene. STFK har ingen større småbyer og et tilsvarende internt kollektivtilbud er fraværende her.

Innad i distriktene er tilbudet i de to fylkeskommunene ganske likt, med litt ulik bruk av virkemidler. NTFK har mer bruk av bestillingstransport enn STFK. For trafikken til og mellom regionsentra (stamruter) bruker NTFK jernbane, buss og hurtigbåt. I tillegg benyttes tilbringertransport for å knytte distriktet til de regionale stamrutene. STFK har i hovedsak satset på bussruter fra regionsentra ute i distriktene og inn til Trondheim, men jernbanen blir som nevnt stadig viktigere på enkelte strekninger.

8.4.3 Kollektivtrafikk i et samlet Trøndelagsfylke

Befolkningskonsentrasjonen i og omkring Trondheim gjør at kollektivtilbudet her og i resten av Trøndelag vil få ulik struktur også i framtida. I tillegg er det verdt å bemerke at også en del kommuner ute ved kysten (Hitra, Frøya, Ørlandet og Vikna) forventer stor vekst, noe som får betydning for sjøverts kollektivtrafikk.

Kollektivtrafikken er en viktig faktor når det gjelder å knytte Trøndelag sammen. Det er imidlertid ikke noen bestemte utfordringer omkring det framtidige kollektivtilbudet som krever spesiell oppmerksomhet i denne utredningen.

Derimot må det påpekes at fylkeskommunenes organisering av sitt arbeid med kollektivtrafikken er såpass forskjellig at det må gjøres valg av organisasjonsmodell ved en sammenslåing. Det betyr ikke at dette må gjøres som del av et evt sammenslåingsvedtak, men at oppgaven da bør påpekes, og kanskje vedtas utredet.