8.5.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht fylkesveger