8.7 Folkehelse

8.7.1 Gjeldende struktur og organisering

I STFK er folkehelsearbeidet lagt til avdeling for Regional utvikling, med en ressurs på 1,5 årsverk. I NTFK er oppgaven lagt til avdeling for Tannhelse og folkehelse, med en ressurs på 3 årsverk, samt 2 midlertidige årsverk.

8.7.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht folkehelsearbeidet

Folkehelsearbeidet i de to fylkeskommunene har felles forankring i Felles regional planstrategi, men har hver sin Regional plan for folkehelsearbeidet. Det arbeides med samkjøring av planene.

Det er noe forskjell mht retning og arbeidsmåter, og det er noe sterkere økonomi i NTFK enn i STFK.

Organiseringen er forskjellig, men den interne faggruppen mener at det ikke bør by på vesentlige problemer å finne en felles løsning.

8.7.3 Folkehelsearbeidet i et samlet Trøndelagsfylke

Folkehelsearbeidet vil være viktig i framtida, men det er ikke grunnlag for å peke på spesielle utfordringer relatert til denne utredningen.